Grafisch ontwerp


Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden VNF Design,
gevestigd en kantoorhoudende te Weert, Buitenwiek 22.

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van VNF Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door VNF Design, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met VNF Design verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

1. Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 2. Budget Website en Klein Zakelijk: een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp van VNF Design of van derden dat door de opdrachtgever is ingebracht.
 3. Zakelijk Website en Uitgebreide Website: websites met een nieuw, door VNF Design te ontwerpen basisontwerp en verdere voorzieningen zoals beschreven op de website van VNF Design.
 4. Onderhoud van een website: het door VNF Design inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie VNF Design een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening en retourzending van een offerte van VNF Design of opdracht per email verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van VNF Design en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Voor het adverteren door middel van banners op websites die door VNF Design beheerd worden, gelden enkele aanvullende bepalingen die vermeld worden onder artikel 15. Bepalingen 9.2 t/m 9.9 zijn derhalve in dit geval niet van toepassing.
 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en VNF Design opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave door VNF Design zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgave door VNF Design blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door VNF Design. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en VNF Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst of email zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht VNF Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. VNF Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VNF Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VNF Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VNF Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VNF Design zijn verstrekt, heeft VNF Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. VNF Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VNF Design is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan VNF Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase te behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. VNF Design heeft het recht om onderdelen of fasen tussentijds te factureren indien dit onderdeel of deze fase succesvol is afgerond, zonder dat hiervoor de totale opdracht afgerond dient te zijn.
 7. Indien door VNF Design of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart VNF Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

 1. Het uitvoeren van de werkzaamheden door VNF Design voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen VNF Design en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden.
 4. Indien de overeenkomst door VNF Design wordt ontbonden wegen een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan VNF Design redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 5. De schadevergoeding zoals bedoeld in 5.3 en 5.4 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door VNF Design op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 50% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 6. VNF Design heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met VNF Design gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 7. VNF Design heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schade vergoeding.
 8. VNF Design heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.

6. Levering en levertijd

 1. VNF Design gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt VNF Design eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan VNF Design. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat VNF Design ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat VNF Design over tot het voltooien van de volledige website.
 3. Mocht VNF Design onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan VNF Design alleen schriftelijk en aangetekend in gebreke worden gesteld, waarbij VNF Design een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 4. Door VNF Design gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, USB-stick of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. Overmacht

 1. VNF Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer VNF Design als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal VNF Design alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en VNF Design geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door VNF Design tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door VNF Design minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en VNF Design en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 2. De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op IBAN NL19 RABO 01190.26.279 o.v.v. “Aanbetaling”. VNF Design houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
 3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. VNF Design stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 4. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door VNF Design aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd, tenzij er gedurende het betreffende kwartaal geen onderhoud is uitgevoerd door VNF Design. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door VNF Design het verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. Bij hosting van een website wordt door VNF Design één keer per jaar een factuur verstuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door VNF Design het verschuldigde bedrag te voldoen.
 6. In genoemde gevallen behoudt VNF Design zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 7. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
 8. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door VNF Design een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 9. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door VNF Design een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10.00, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 10. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 11. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij per direct, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering schriftelijk en aangetekend VNF Design hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 12. Indien VNF Design abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal VNF Design het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 13. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen tegenover VNF Design heeft voldaan.

10. Copyright

 1. Al het door VNF Design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van VNF Design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door VNF Design gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door VNF Design vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij VNF Design een contract is aangegaan.
 2. Het eigendom van door VNF Design verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij VNF Design, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan VNF Design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is VNF Design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. VNF Design behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

 1. Voorzover VNF Design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop VNF Design weinig of geen invloed kan uitoefenen kan VNF Design op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met VNF Design of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met VNF Design.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is VNF Design slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van VNF Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via Internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. VNF Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. VNF Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 5. De opdrachtgever dient VNF Design direct schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door VNF Design geleden schade.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. VNF Design noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan VNF Design, waarna VNF Design deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan VNF Design binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. VNF Design behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

15. Adverteren op websites die door VNF Design beheerd worden

 1. Bij de berekening van de prijzen worden de statistieken gehanteerd die elders op deze website vermeldt worden en die verzorgd worden door de hostingproviders van de betreffende websites.
 2. Het aantal ‘visits’ en de definitie van wat verstaan moet worden onder een ‘visit’ en onder ‘monthly total visitors’ worden van deze statistieken overgenomen.
 3. Bij de factuur wordt als basis voor het maandbedrag altijd het aantal ‘monthly total visitors’ gebruikt uit de genoemde statistieken, van de voorafgaande hele kalendermaand.
 4. Het adverteren kan in principe op elke dag van de maand ingaan.
 5. Minimale looptijd van een advertentie is in principe 2 maanden. Kortere looptijden zijn mogelijk maar brengen een eenmalige toeslag van € 40 met zich mee.
 6. Facturering en betaling vinden vooraf en maandelijks plaats. Behalve voor de eerste 2 maanden, deze worden samengenomen in één factuur die vooraf betaald moet worden.
  Ter illustratie: In januari dient uw betaling door ons te zijn ontvangen voor de maand februari. De factuur die u daarvoor medio januari ontvangt zal gebaseerd zijn op de statistiek van december.
 7. Betreft facturering en betaling van de eerste 2 maanden:
  Voorafgaande aan plaatsing van uw banner op de site(s) ontvangt u de eerste factuur voor de eerste periode van 2 maanden. Als waarde voor het aantal bezoekers worden dan de ‘monthly total visitors’ gebruikt van de voorafgaande 2 hele kalendermaanden.
  Op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van uw betaling wordt de banner geplaatst op de site(s).
 8. De dag van de maand waarop de banners geplaatst zijn wordt hieronder de ‘vervaldag’ genoemd.
 9. Betreft facturering en betaling van de volgende maanden:
  In het vervolg sturen wij u elke maand, twee weken vóór de vervaldag een factuur. Indien wij op de vervaldag nog geen betaling hebben ontvangen dan beschouwen wij de overeenkomst als beëindigd en worden de banners verwijderd op de dag na de vervaldag.
 10. Aan het beëindigen zijn geen kosten verbonden.
 11. Aan het starten zijn geen andere kosten verbonden dan de maandtarieven en de tarieven voor het eventueel maken of wisselen van banners zoals elders op deze website vermeld.
 12. Wel worden er heropstart-kosten in rekening gebracht indien u niet op tijd betaald heeft en de banners reeds van de website(s) zijn verwijderd. Heropstart-kosten bedragen € 40 per website.
 13. Banners dienen beperkt te zijn qua ‘gewicht’. Banners die de laadtijd van de website aanzienlijk vertragen kunnen geweigerd worden. Ook banners die niet geoptimaliseerd zijn kunnen geweigerd worden.
 14. Verder gelden voor het adverteren deze algemene leveringsvoorwaarden.

16. Overig

 1. VNF Design zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan VNF Design.
 2. Wanneer VNF Design bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. VNF Design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. VNF Design is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. VNF Design behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van VNF Design te plaatsen op een opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen voor een bedrag van netto € 150.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen VNF Design en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Roermond aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door VNF Design met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van VNF Design beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van VNF Design: http://www.vnfdesign.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

Laatste wijziging: 02 april 2015